Főoldal > 2016/2017. tanév > A dualizmus válsága 2.

Tantárgy kódja

TRB2037L

Tantárgy neve

A dualizmus válsága 2.

Tantárgy angol neve

Crisis of Austro-Hungary Monarchy 2.

Kredit

1

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél

Az 1867-es kiegyezéssel létrehozott Osztrák-Magyar Monarchiában az 1890-es évekre a válság jelei mutatkoztak és a politikai válság 1905-1906 folyamán kulminált. A hallgatók ismerjék meg a válságperiódus miniszterelnökeinek karrierútját és személyiségbeli tulajdonságait, továbbá kapjanak képet az 1905-1906-os kormányzati válságról, az ún. „nemzeti ellenállásról”, valamint a „nemzeti koalíció” pártjainak tevékenységéről. A kurzus keretében vizsgálni kell a nem parlamenti pártok (a szociáldemokrácia és parasztpártok) tevékenységét és vezéregyéniségeit.

Tartalom

A válságperiódus miniszterelnökei. Az 1905-1906. évi kormányzati válság. A szociáldemokrata mozgalom. Parasztpártok (Magyarországi Független Szocialista Parasztpárt, Függetlenségi és 48-as Országos Gazdapárt).

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Zsoldos Ildikó