Főoldal > 2016/2017. tanév > Ókori keleti történeti szeminárium

Tantárgy kódja

TRB2030L

Tantárgy neve

Ókori keleti történeti szeminárium

Tantárgy angol neve

History of Antique East

Kredit

1

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A félév célja, hogy a hallgatókat megismertesse az ókori kelet történetének alapeseményeivel. A kurzus során részletekbe menően kitérünk az Ókortörténet előadás során felmerült problémákra, a hallgatók megtanulnak önállóan eligazodni a különféle szakirodalmi hivatkozások között. Alapvető cél a magyar és modern nyelveken publikált forrásokban, általános szakirodalmakban való eligazodás. A szeminárium során kiemelten foglalkozunk az ókori kelet történetének, kultúrájának azon részeivel, amelyekről a magyar nyelvű szakirodalom nem, vagy csak nagyon korlátozottan áll rendelkezésre (a hettita-kori Kis-Ázsia, Mittanni, Urartu).

Tartalom

A neolitizáció; a földművelés és az állattenyésztés megjelenése és elterjedése Elő-Ázsiában; Egyiptom története I. Az egyesítéstől a hykszoszok kiűzéséig; Egyiptom története II. Az Újbirodalom és a késői korok; Mezopotámia a kora-dinasztikus korban; Az első birodalomalakítási kísérletek: az agadei és az Ur-i III. dinasztia; Az óasszír állam; óasszír kereskedők Anatóliában; Az óbabiloni állam: Hammurapi és kora; A hettita állam története; Az Amarna-korszak nemzetközi viszonyai; A hurrik az ókori keleten; a Mittanni-állam; Birodalomalakulatok az I. évezredben: az újasszír állam, Urartu és az újbabiloni birodalom; A zsidóság története az ókorban

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Buhály Attila