Főoldal > 2016/2017. tanév > Gazdaság, társadalom Magyarországon (1918-1944)

Tantárgy kódja

TRB1026L

Tantárgy neve

Gazdaság, társadalom Magyarországon (1918-1944)

Tantárgy angol neve

Economy and society of Hungary (1918-1944)

Kredit

1

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Cél

A tantárgy célja, hogy bemutassa a magyar gazdaság és társadalom fejlődésének fontosabb történéseit az első világháború végétől a második világháború végéig. Kiemelt cél a történelmi fordulópontok elemzése, a magyar és európai események közötti összefüggések feltárása.

Tartalom

A gazdasági és pénzügyi stabilizáció Trianon után. A nemzetgazdaság intézményeinek megteremtése. Gazdaságpolitikai koncepciók az új államkeretekre. A gazdasági világválság hazai előzményei és társadalmi hatása. Ipar, kereskedelem és mezőgazdaság a két világháború között. Társadalmi csoportok és életmód a Horthy-korszakban. Iskola- és kultúrpolitika a korszakban. A szellemi élet meghatározó színterei.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Vinnai Győző