Főoldal > 2016/2017. tanév > Magyarország gazdasága, társadalma a XIX. században

Tantárgy kódja

TRB1024L

Tantárgy neve

Magyarország gazdasága, társadalma a XIX. században

Tantárgy angol neve

Hungarian economy and society of 19th century

Kredit

1

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél

A hallgatók korszerű történelemszemléletének formálása, a legújabb kutatási eredmények megismerése, a lényegkiemelő képesség fejlesztése, az önálló ismeretszerzés módszereinek elsajátítása és gyakorlása, az előadó-, illetve nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a XIX. századra vonatkozó ismereteken keresztül.

Tartalom

A Habsburg gazdaságpolitika XVIII. századi jellemzői. Az 1767. évi Mária Terézia-féle urbárium. Magyarország gazdasága a XIX. század első felében: a) mezőgazdaság (a konjunktúra és dekonjunktúra hatásai; a hagyományos és az okszerű gazdálkodás jellemzői); b) az ipar, kereskedelem és a közlekedés jellemzői. A magyar gazdaság fejlődése 1867–1914 között: a mezőgazdaság kapitalizálódása, a hitelszervezet, a közlekedés és az ipar fejlődése, a rendi társadalom szerkezete. A társadalom átstrukturálódása a XIX. század második felében. Az élet- és gondolkodásmód változásai.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Fazekas Rózsa