Főoldal > 2016/2017. tanév > Magyarország története (1526-1711)

Tantárgy kódja

TRB1021L

Tantárgy neve

Magyarország története (1526-1711)

Tantárgy angol neve

history of Hungary (1526-1711)

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

A tantárgy általános és specifikus célja: bemutatni a korszakra jellemző európai vonásokat és az ettől eltérő hazai sajátosságokat. A sajátosságok rávilágítanak a korszak fő problémáira: a függetlenség elvesztése és a 3 részre szakadás okaira, a török elleni küzdelem hazai és birodalmi körülményeire.

Tartalom

A mohácsi csatavesztés következményei. Szapolyai János uralkodása, az ország két részre szakadása. Buda eleste, az ország három részre tagolódása. A török hódító hadjáratok, a végvári küzdelmek. A török hódoltság gazdasági és társadalmi viszonyai, a közigazgatás rendje. az erdélyi fejedelemség kialakulása. Alternatívák keresése a török hódoltság felszámolására. A török elleni küzdelem és a nemzetközi erőviszonyok. A török világ és a magyar külpolitika. Függetlenségi küzdelmek a XVII. században. Bocskai-felkelés, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György a harmincéves háborúban.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Gulyás László Szabolcs