Főoldal > 2016/2017. tanév > Magyarország története 1301-ig

Tantárgy kódja

TRB1019L

Tantárgy neve

Magyarország története 1301-ig

Tantárgy angol neve

History of Hungary to 1301

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A tantárgy oktatásának a célja, hogy a történelem szakos hallgató megismerje a magyar nép történetének kezdeteit, a vándorlás földrajzi környezetét, a megtelepedés majd az államalapítás körülményeit. Az előadások anyaga révén a hallgató bővítheti a korszakra vonatkozó ismereteit, tájékozottságot szerez az alapvető szakirodalomban.

Tartalom

Források a magyar nép eredetére és a honfoglalásra vonatkozóan. Őshazaelméletek — a finnugor őshaza sajátosságai , a finnugorok kultúrája és az egység felbomlása. Az ugor-kor gazdasági – társadalmi jellemzése s az ugor egység felbomlása. A magyar nép önálló élete—Magna Hungaria sajátosságai, élet a Kazár birodalom területén. Etelközi szállásterület és a honfoglalás. A kalandozások kora. A magyar államalapítás, Géza és István államszervező tevékenysége. A magyar társadalom Szent István korában, István külpolitikája és az utódlás kérdése. Trónharcok, pogánylázadások és a feudális állam megszilárdítása 1038—1116. Az elfeledett XII. század, 1116—1205. II. András új gazdasági irányvonala és az Aranybullák. IV. Béla és a tatárjárás, az ország újjáépítése a tatárjárás után. Az utolsó Árpádok kora (V. István, IV. Kun László, III. András).

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Gulyás László Szabolcs