Főoldal > 2016/2017. tanév > Újkori egytemes történelem 1.(Kelet-Európa, Ázsia)

Tantárgy kódja

TRB1015L

Tantárgy neve

Újkori egytemes történelem 1.(Kelet-Európa, Ázsia)

Tantárgy angol neve

Modern history 1.

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél

Az ún. hosszú 19. század kelet-európai és ázsiai történetét bemutató tárgy célja azonos azokkal az oktatási célkitűzésekkel, melyek az egyetemes történeti folyamatok és összefüggések legalapvetőbb és legfontosabb ismeretét, azok elsajátítását, az alapvető források és szakirodalom alapos megismertetését tekintik központi feladatnak.

Tartalom

A francia forradalom és a napóleoni háborúk A franciaellenes blokk két tartópillére: Anglia és Oroszország. Napóleon bukása. Az Orosz Birodalom pozíciói az 1814-15-ös bécsi tárgyalásokon. A Szent Szövetség rendszere, az európai hatalmi viszonyok stabilizációja. Az orosz történelem sajátosságai a XVIII. század végén. I. Pál és az európai nagyhatalmak. I. Sándor és a kongresszusi Európa. I. Miklós abszolutizmusa és külpolitikája. A Balkán. A lengyel kérdés. Pánszlávizmus. A konzervatív szövetségi politika megerősödése. Japán a XIX. század első felében. Kína a XIX. század. első felében. A török birodalom és Egyiptom.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Zsoldos Ildikó