Főoldal > 2016/2017. tanév > Középkori egyetemes történelem 1.

Tantárgy kódja

TRB1012L

Tantárgy neve

Középkori egyetemes történelem 1.

Tantárgy angol neve

World history of middle ages 1.

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

Szerezzenek a hallgatók alapvető ismereteket a feudalizmus társadalmi, gazdasági rendjének kialakulásáról, az államszervezet és az egyház szerepéről, a középkori városok létrejöttéről, a keresztes háborúkról, illetve annak következményeiről.

Tartalom

A feudalizmus kutatásának főbb kérdései. A korszakhatárok és a belső szakaszolás körüli viták. A korszakolásról. A feudalizmus kialakulás a volt Nyugat-római Birodalom területén. Az első feudális államképződmények. A Frank Birodalom kialakulása és fénykora. A gazdaság és a társadalom jellemzői a korai feudalizmus évszázadaiban. Az állami széttagolódás, a tartományok küzdelme. A világi és az egyházi hatalom vetélkedése. Az invesztitúraharc. Keresztes hadjáratok okai és következményei. A virágzó feudalizmus gazdasági és társadalmi változásai. A városok kialakulása, önkormányzatiságuk megteremtődése. A feudális társadalom rétegződése. A feudális jog.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Aszalós Éva