Főoldal > 2016/2017. tanév > Bevezetés a művelődéstörténetbe

Tantárgy kódja

TRB1006L

Tantárgy neve

Bevezetés a művelődéstörténetbe

Tantárgy angol neve

Cultural history

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A hallgatók ismerjék meg a művelődéstörténet helyét, szerepét a tudományok között. Legyenek képesek az eltérő civilizációk sajátosságainak értelmezésére, összevetésére.

Tartalom

A művelődéstörténet helye a történettudományok rendszerében. A történelem előtti korok kultúrája. Az indiai civilizáció korszakai és formái. Egyiptomi gondolkodás sajátosságai. A zsidóság története. A mítoszok tipológiája. A görög világ társadalmi és gazdasági jellemzői. A hellenizmus. A római világ kulturális arculata. Az egyházi történetírás története, tárgya és módszerei, a kereszténység történeti megközelítése. A szerzetesség története. Az arab kalifátus kultúrája, a középkor kulturális arculata. A Gupta birodalom művészete és gondolkodása. A japán társadalom sajátosságai. A reneszánsz, a humanizmus, a korai reneszánsz, az érett reneszánsz. A reformáció története. A mechanikus világkép és a természettudomány új rendszere. A barokk világ és művészet jellegzetességei.

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna