Főoldal > 2016/2017. tanév > Bevezetés a történeti földrajzba

Tantárgy kódja

TRB2005L

Tantárgy neve

Bevezetés a történeti földrajzba

Tantárgy angol neve

Historical geography

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A tantárgy általános és specifikus célja megismertetni a hallgatókkal tájaink oknyomozó és magyarázó leírását, a társadalmak térbeli kereteinek, feltételeinek módosulását.

Tartalom

Hazánk a korai feudalizmus idején (mezőgazdaság, bányászat, kohászat a 10-16. sz. közepéig). Magyarország a virágzó és a kései feudalizmus korszakában (14-17. században). Az ország helyzete, fejlődése a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet (a 18-19. század első fele) idején. Megvizsgáljuk, hogyan hatott a kapitalizmus a környezet, a gazdaság, a demográfia, a településhálózat alakulására a 19. század második felében. Hogyan hatott a 20. század gazdasági robbanása a környezetre, gazdaságra, társadalomra?

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Óbis Hajnalka