Főoldal > 2016/2017. tanév > Bevezetés a régészetbe

Tantárgy kódja

TRB1007L

Tantárgy neve

Bevezetés a régészetbe

Tantárgy angol neve

History of archeology

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A tantárgy célja, hogy a történettudomány egyik társtudományát, a régészetet, illetve annak módszereit a hallgatók megismerhessék. Képesek legyenek eligazodni a különböző kutatási módszerek között. Alapvető képet kapjanak a régészet művelésének módjáról, a leletek kezeléséről.

Tartalom

A régészet tudomány tárgya, tudománytörténete, módszertana. A régész munkája az ásatástól a feldolgozásig, a régészeti segédtudományok. A Kárpát-medence régészeti kultúrái. Magyarország kőkora. A rézkor és bronzkor Magyarországon. Magyarország a vaskorban és a római korban. A népvándorlás kora és a középkor magyarországi régészete.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Buhály Attila