Főoldal > 2016/2017. tanév > Bevezetés a néprajzba

Tantárgy kódja

TRB1005L

Tantárgy neve

Bevezetés a néprajzba

Tantárgy angol neve

Introduction to Ethnography

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A tantárgy célja, hogy a történettudomány egyik társtudományát, a néprajzot közelebb hozza a hallgatókhoz. Ismerjék meg a néprajztudomány módszereit, a társtudományokhoz való viszonyát. Tisztában legyenek a tárgyi és szellemi néprajz alapvető módszereivel, azok alkalmazásának alapjaival.

Tartalom

A néprajz fogalma, tárgya, vizsgálati módszerei. A néprajzkutatás szakterületei és forrásai. A magyar népi kultúra táji-történeti tagolódása. Néprajzi csoportok, tájak, etnokulturális kapcsolatok. A magyarság anyagi kultúrája (pásztorkodás, állattartás, gyűjtögetés, földművelés). Településtípusok, a telkek rendje. Az építkezés anyaga, technikája, a lakóházak beosztása. A magyar építkezés területi típusai. A magyar népművészet főbb jellemzői (történeti rétegek, viseletek, bútorok, kerámiák). A magyarság szellemi kultúrája (néphit, népszokások). A magyar paraszti társadalom (rokonsági rendszer, társadalmi csoportok, munkaszervezet).

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Gulyás László Szabolcs