Főoldal > 2016/2017. tanév > Bevezetés a történettudományba

Tantárgy kódja

TRB1031L

Tantárgy neve

Bevezetés a történettudományba

Tantárgy angol neve

Introduction to History

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A tantárgy célja, hogy a történettudományt és társtudományait bemutassa, segítsen a hallgatóknak eligazodni a különböző kutatási módszerek és források világában. Alapvető képet kapjanak a történettudomány művelésének módjáról, a forrásbázisok kezeléséről.

Tartalom

A történelem rész- és segédtudományai. A történelem forrásai, a források kritikája. A középkor elbeszélő történelmi irodalmának műfajai. A középkori külföldi és magyar elbeszélő történelmi irodalom jeles alkotásai, művelői. A memoár és za útleírás. A magyar honismereti irodalom. A missilis, levél. Az oklevelek. A magyar oklevelezési gyakorlat. Törvények és jogszabályok.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Gulyás László Szabolcs