Tantárgy kódja

BIO1018

Tantárgy neve

Bioetika

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Cél

A tárgy célja, hogy láttassa a hallgatókkal a szaktudományos ismeretek társadalmi vonzatait, feltárja a biológiai és társadalmi problémák kapcsolatrendszerét, valamint képessé tegye a hallgatókat arra, hogy világos tudományos ismeretek birtokában felelős erkölcsi álláspontot foglaljanak el a modern biológia által felszínre hozott kérdésekben.

Cél angol

To demonstrate for the students the consequences of the scientific learning on the society, to reveal that biological and social problems are interconnected, and to enable the students to adopt a responsible policy based on clear scientific knowledge in those matters dredged by the modern biology

Tartalom

A tárgy keretében a hallgatók aktív részvételére építő szemináriumi formában tárgyaljuk a következő témaköröket: A bioetika alapelvei. Az élet keletkezése, mesterséges megtermékenyítés, termékenységet csökkentő módszerek, fogamzásgátlás. Abortuszkérdés. Génmanipulációs és biotechnológiai kutatások bioetikai vonatkozásai. Génmódosított állatok és növények (egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás, környezetre gyakorolt hatás). Sejtkutatás. Szervátültetés. Eutanázia, öngyilkosság, hospice. Állatvédelem.

Tartalom angol

The topics discussed in seminaries with active contribution of the students: Principles of bioethics. Origin of life, artificial insemination, methods that reduce fertility, contraception. The problems of abortion. Bioethical connections of genetic engineering and biotechnological research. Genetically modified animals and plants (health promotion, healthy nutrition, influence on the environment). Stem cell research. Organ transplantation. Euthanasia, suicide, hospice. Prevention of cruelty to animals.

Számonkérés

Szóbeli vizsga

Számonkérés angol

Oral examination

Irodalom

Kovács J. (2006) A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. jav kiad. Medicina Könyvkiadó, Budapest, ISBN: 963 242 624 X Polcz A. (2008) Ideje az öregségnek. Jelenkor Kiadó, Budapest, ISBN: 9789636764395 Polcz A. (1988) Ideje a meghalásnak. Pont Kiadó, Budapest, ISBN: 9638336439 Korthals, M., Bogers, R. J. (eds) (2004) Ethics for life scientists, Springer, Wageningen, ISBN: 978-1-4020-3178-6

Irodalom angol

Kovács J. (2006) A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. jav kiad. Medicina Könyvkiadó, Budapest, ISBN: 963 242 624 X Polcz A. (2008) Ideje az öregségnek. Jelenkor Kiadó, Budapest, ISBN: 9789636764395 Polcz A. (1988) Ideje a meghalásnak. Pont Kiadó, Budapest, ISBN: 9638336439 Korthals, M., Bogers, R. J. (eds) (2004) Ethics for life scientists, Springer, Wageningen, ISBN: 978-1-4020-3178-6

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Molnár Mónika