Főoldal > 2016/2017. tanév > Viselkedésökológia

Tantárgy kódja

BIO1013

Tantárgy neve

Viselkedésökológia

Tantárgy angol neve

Behavioural Ecology

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél

A tárgy célja az állatok magatartását befolyásoló ökológiai és evolúciós faktorok megismerése, amellyel a hallgatók alkalmassá válnak a viselkedésökológia kapcsolatrendszereinek és vizsgálati módszereinek alkalmazására.

Cél angol

Understanding the ecological and evolutionary factors that influence the behavior of animals

Tartalom

A viselkedés definíciója, a viselkedés formái, konkrét példák. Öröklött és tanult magatartásformák, a tanulás típusai, a viselkedés és a kognitív folyamatok neurobiológiai alapjai, a környezet szerepe a viselkedés kialakulásában. A tinbergeni kérdések; a viselkedés proximális és ultimáis kérdései. A viselkedésökológia és az etológia megközelítési módjai. A viselkedés, az evolúció és az ökológia kapcsolata. Hipotézisek tesztelése a viselkedésökológiában: megfigyelés, kísérlet és filogenetikai komparatív módszer. A viselkedés evolúciója. Gazdaságos döntések és az egyed. A költség és nyereség elve a viselkedésökológiába. Optimalitási modellek. Csoportos viselkedés, az állati társadalmak típusai. Bevezetés az evolúciós játékelméletbe. Harci stratégiák és a vetélytársak becslése. Evolúciósan Stabil Stratégiák. Kommunikáció és információáramlás. Jelzések ökológiája és evolúciója. Szexuális szelekció és ivari konfliktus. Párválasztás és párzási rendszerek. Alternatív stratégiák. Reproduktív stratégiák és életmenet. Utódgondozási rendszerek és ezek kapcsolata a párzási rendszerekkel. Humán viselkedésökológia.

Tartalom angol

The definition of behavior, forms of behavior, specific examples. Inherited and learned behaviors, types of learning, behavioral and neurobiological basis of cognitive processes, the role of the environment in the development of behavior. Tinbergen’s four questions; ultimate and proximate behavior. The approaches of behavioral ecology and ethology. Relationship of behavior, evolution and ecology. Hypothesis testing in behavioural ecology: observation, experiment and phylogenetic comparative methods. The evolution of behavior. Economic decisions of individuals. The principle of cost and profit. Optimality models. Group behavior and types of animal societies. Introduction to the evolutionary game theory. Combat strategies, and estimation of competitors. Evolutionarily stable strategy. Communication and information flow. Ecology and evolution of signals. Sexual selection and sexual conflict. Mating systems, alternative mating strategies. Reproductive strategies and life history. Parental care and their relationship to mating systems. Human behavioral ecology.

Számonkérés

Írásbeli és szóbeli vizsga

Számonkérés angol

Written and oral examination

Irodalom

Krebs, J.R. & Davies, N.B. Bevezetés a viselkedésökológiába. Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. Viselkedésökológia: modern irányzatok. Dawkins, R. Az önző gén.

Irodalom angol

Krebs, J.R. & Davies, N.B. Bevezetés a viselkedésökológiába. Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. Viselkedésökológia: modern irányzatok. Dawkins, R. Az önző gén.

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Mónus Ferenc