Főoldal > 2016/2017. tanév > Biogeográfia

Tantárgy kódja

BIO1024

Tantárgy neve

Biogeográfia

Tantárgy angol neve

Biogeography

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

BIO1006, BIO1008

Ajánlott félév

7

Cél

A tantárgy célja, hogy a hallgatók az elsajátított biogeográfiai ismereteik alapján képesek legyenek a fajok, az adott területen élő flóra és fauna kialakulásában szerepetjátszó folyamatok és tényezők értelmezésére és bemutatására.

Cél angol

To know the history, basic questions and main relationships of biogeography. To know where, how and why live/lived our living environment on the Earth. 

Tartalom

A Biogeográfia tudomány kialakulása, irányzatai, szintetizáló jellege, története, főbb képviselői. A Föld jelenlegi állapotának kialakulása, a bioszféra kialakulásának kronológiája, főbb lemeztektonikai történések. A Broecker-conveyor, működése, globális klímaváltozás. A bioszféra makroszerkezete, zonobiomok, orobiomok. Negyedidőszaki faunaképződés és evolúciós következményei. Áreák szerkezete, típusai, földrajza, nagysága, abiotikus- és biotikus limitációja, a szétterjedés folyamata, akadályai. Áreák dinamizmusa, expanzió, regresszió, diszjunkció, extinkció. Vikariancia, reliktumok. Faunatípus, faunakör, faunaelem fogalma. A biodiverzitás földrajzi eloszlása. A nagy biogeográfiai egységek állatföldrajzi jellemzése, a Kárpát-medence állatföldrajza. Sziget-biogeográfiai modellek. Földünk vegetációövei. Zonális és edafikus társulások. Esőerdők, szavannák. Esős nyarú és állandóan száraz szubtrópusi területek. Mérsékeltövi füves puszták, erdősztyepek növényzete. Mérsékeltövi lombos és tűlevelű erdők növényzete. Magashegységek zonációja. Tundrai növényzet. A Kárpát-medence növényföldrajzi egységei.

Tartalom angol

Main events int he hystory-, trends-, synthetic properties of the biogeograhy. Maturation of the recent face of the Earth. Chronology and macrostructure of the biosphere, zoonobioms, orobioms. Structure and types, biotic-, and abiotic limitations of the areas, processes and obstructions of the spreading, expanssion, regression, extinction. Fauna and flora. Geographical partition of the biodiversity. Characterization of plant-, and zoobiogeographical areas. 

Számonkérés

Gyakorlati jegy, évközi dolgozatok (zh-k), szóbeli számonkérés

Számonkérés angol

Term grade, mid term tests, oral repetition

Irodalom

Varga Z. & Rácz I. (1996) Állatföldrajz. Eger, ISBN Udvardy M. (1983) Dinamikus állatföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 963-17-6488-5 Hengeveld R. (1990) Dynamic Biogeography. Cambridge U.P., ISBN: 0521437563 Tuba, Z., Szerdahelyi, T., Engloner, A., Nagy, J. (2007) Botanika III. (Növényföldrajz, társulástan, növényökológia) p 1-324, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 978 963 195 850 8

Irodalom angol

Varga Z. & Rácz I. (1996) Állatföldrajz. Eger, ISBN Udvardy M. (1983) Dinamikus állatföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 963-17-6488-5 Hengeveld R. (1990) Dynamic Biogeography. Cambridge U.P., ISBN: 0521437563 Tuba, Z., Szerdahelyi, T., Engloner, A., Nagy, J. (2007) Botanika III. (Növényföldrajz, társulástan, növényökológia) p 1-324, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 978 963 195 850 8

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Hörcsik Tibor Zsolt