Főoldal > 2016/2017. tanév > Növényélettan

Tantárgy kódja

BIO1023

Tantárgy neve

Növényélettan

Tantárgy angol neve

Plant Physiology I.

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

BIO1003, BIO1004

Ajánlott félév

7

Cél

A tantárgy célja a növényi anyagcserefolyamatok valamint a növényi növekedés és fejlődés alapvető élettani és molekuláris biológiai folyamatainak megismertetése, amellyel a hallgatók képesek a növények fiziológiai folyamatainak összefüggéseit elemezni.

Cél angol

The plant metabolism and the growth and development of plant physiological and molecular biological processes basic awareness.

Tartalom

Vízforgalom. Anyagfelvétel, anyagszállítás a növényben. A membránok (sejt és organellum), szerepe az anyagforgalomban. A növények víz- és ásványianyag-gazdálkodása. A fotoszintézis. Növényi fotoreceptorok, fotomorfogenezis. A szédioxid redukció mechanizmusainak jelentősége és típusai. A szénhidrát anyagcsere és légzés. A légzési szabályozások. Alternatív anyagcsereutak. A zsíranyagcsere. Kén- és nitrogén-autotrófia. Növényi jelátviteli mechanizmusok. Növényi hormonok és speciális metabolitok. A bioreguláció. Növényifejlődés és stresszélettan. A gyakorlat keretin belül tárgyalt témakörök: A gyakorlat teljesítése a vizsgára jelentkezés feltétele. A növények víz- és ásványianyagforgalma. Fotoszintézis. Légzés. Intermedier anyagcsere.

Tartalom angol

Topics: the membranes (cell and organellum), the role of circulation of nutrients. The photosynthesis. The carbohydrate metabolism. The lipid metabolism. The water and mineral management. The fitohormones and regulation.

Számonkérés

Írásbeli és szóbeli vizsga

Számonkérés angol

Written and oral examination

Irodalom

Farkas Gábor: Növényi biokémia. Akadémiai kiadó. 1984; Láng Ferenc (szerk): Növényélettan - A növényi anyagcsere élettana. ELTE Eötvös Kiadó. 1998; Pethő Menyhért. A növényélettan alapjai. Akadémiai Kiadó. 1998; Erdei László (szerk): Fejlődés és növekedésélettan. JATE Press. 2004.

Irodalom angol

Farkas Gábor: Növényi biokémia. Akadémiai kiadó. 1984; Láng Ferenc (szerk): Növényélettan - A növényi anyagcsere élettana. ELTE Eötvös Kiadó. 1998; Pethő Menyhért. A növényélettan alapjai. Akadémiai Kiadó. 1998; Erdei László (szerk): Fejlődés és növekedésélettan. JATE Press. 2004.

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Halász Judit