Főoldal > 2016/2017. tanév > Földrajzi felfedezések és következményei

Tantárgy kódja

TRB1013L

Tantárgy neve

Földrajzi felfedezések és következményei

Tantárgy angol neve

Expeditions and consequences

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

Ismerjék meg a hallgatók a földrajzi felfedezések alapvető okait és összefüggéseit, a világpiac kialakulásának folyamatát és az egyes régiók szerepét.

Tartalom

Az európai expanzió okai, előzményei, technikai és társadalmi feltételei. A nagy földrajzi felfedezések első hulláma a XV-XVI. században. Az Újvilág meghódítása. A felfedezések gazdasági és társadalmi következményei: árforradalom és tőkeakkumuláció. Az európai régiók és a világpiac kialakulásának kezdetei. Gazdasági munkamegosztás jellemzői és annak politikai, társadalmi következményei Európában. az újkori abszolutizmusok kialakulásának okai. az új államforma történelmi gyökerei és sajátosságai.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Aszalós Éva